Trwa ładowanie...

Gdy sprawca stłuczki lub wypadku uciekł z miejsca zdarzenia

Gdy sprawca stłuczki lub wypadku uciekł z miejsca zdarzeniaŹródło: PAP/Grzegorz Jakubowski
ddp40kt
ddp40kt

| [

]( http://kancelarie.krakow.pl ) |
| --- | *W sytuacji gdy sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia, należy zawsze zawiadomić o tym fakcie policję. Funkcjonariusze policji dokonają zabezpieczenia śladów, spiszą protokół ze zdarzenia, w którym utrwalony zostanie także stan poszkodowanego samochodu i sytuacja pokolizyjna pojazdu. *

Istotne jest także, aby rozpytać ewentualnych świadków, czy nie zapamiętali czegoś, co pomoże zidentyfikować zbiegłego sprawcę. Od świadków, którzy mogą opuścić miejsce zdarzenia zanim nadjedzie policja, warto zebrać dane osobowe i adresy tak aby można było ich później wskazać policji i zażądać ich przesłuchania. Wezwanie funkcjonariuszy policji i zabezpieczenie przez nich materiału dowodowego jest także istotne dla postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, a ma na celu także chronić zgłaszającego przed podejrzeniem, że chce wyłudzić odszkodowanie i sam jest sprawcą szkody.

ddp40kt

Kto pokryje szkodę?

Sytuacje, w której sprawca kolizji lub wypadu zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony, reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z ustawą został stworzony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jest to specjalna instytucja, która wypłaca odszkodowania w przypadku gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i nie udało się ustalić jego tożsamości lub kiedy sprawca w chwili zdarzenia nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dodatkowo, o tym czy UFG wypłaci w takiej sytuacji odszkodowanie przesądza także rodzaj szkody (szkoda na osobie, szkoda na mieniu). W sytuacji, gdy występuje jedynie szkoda na mieniu, odszkodowanie powinno zostać pokryte z polisy AC poszkodowanego, a nie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Gdzie należy się zgłosić

ddp40kt

Poszkodowany może zwrócić się do dowolnego Zakładu Ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia komunikacyjne. Zakład taki ma obowiązek w każdej sytuacji przyjąć zgłoszenie, rozpatrzyć je, a następnie przekazać do Funduszu Gwarancyjnego, informując jednocześnie o tym fakcie zgłaszającego. Poszkodowany powinien pamiętać, że to na nim ciąży obowiązek wykazania faktu zaistnienia szkody i jej wysokości. Ważnym zatem jest zgromadzenie wszelkiej koniecznej dokumentacji dotyczącej szkody, a przede wszystkim jej wysokości. Zasadnym jest wstrzymanie się z dokonywaniem jakichkolwiek napraw pojazdu do czasu zbadania go przez rzeczoznawcę ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

(fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)
Źródło: (fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)

Szkoda na osobie a szkoda na mieniu

ddp40kt

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z art. 98. ust 1 i 3 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku szkody spowodowanej przez niezidentyfikowanego sprawcę, pokrywa szkody osobowe.

W przypadku szkody na mieniu można domagać się od UFG odszkodowania tylko wtedy, gdy w wyniku szkody u któregokolwiek z uczestników zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a jednocześnie szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, który posiada specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

ddp40kt

W tym przypadku - szkody na mieniu - ustawa przewiduje dalsze ograniczenia. W sytuacji zgłoszenia szkody w pojeździe mechanicznym należy liczyć się z tym, że świadczenie UFG ulegnie zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro (tzw. franszyza redukcyjna)
. Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

Termin wypłaty odszkodowania

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek dokonać wypłaty odszkodowanie w terminie 30 dni. Termin ten liczy się jednak od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń, w którym szkoda została zgłoszona. W trakcie likwidacji szkody może się zdarzyć, że wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia - w tym terminie nie jest możliwa. W takiej sytuacji odszkodowanie powinno zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia wskazanych okoliczności.

ddp40kt

Odszkodowanie z polisy AC poszkodowanego

W przypadku gdy poszkodowany posiada wykupione ubezpieczenie AC, a szkoda ogranicza się do szkody na mieniu i nie zachodzą opisane powyżej przypadki, w których świadczenie wypłaca UFG, odszkodowanie po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zostanie wypłacone z polisy AC, co niestety łączy się z utratą wypracowanych zniżek. Jeżeli sprawca zostanie odnaleziony już po likwidacji szkody i wypłacie świadczenia z polisy AC, to poszkodowanemu przysługuje roszczenie do ubezpieczyciela w którym sprawca miał wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale jedynie w zakresie w jakim kwota wypłacona z ubezpieczenia dobrowolnego (AC) nie pokryła szkody w całości.

Anna Kasolik,
Kasolik,Pawlus,Porzuczek Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Kiedy można odmówić poddania się badaniu alkomatem?

tb/

ddp40kt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
ddp40kt
Więcej tematów