Trwa ładowanie...
dpp8bca

W jakich przypadkach można stracić samochód?

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
W jakich przypadkach można stracić samochód?
(PAP/Grzegorz Jakubowski)
dpp8bca

| [

]( http://kancelarie.krakow.pl ) |
| --- | Obowiązujące w Polsce przepisy sprawiają, że właścicielowi samochodu, w świetle prawa, można zabrać jego własność. Wiesz kiedy możemy spodziewać się, że samochód zostanie nam zabrany i gdzie możemy go wówczas odnaleźć?

Parking depozytowy

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o sytuacjach, w których samochód zostanie odholowany na parking depozytowy - jest to sytuacja najbardziej powszechna. Przypadków, w których możliwe jest odholowanie samochodu na taki właśnie parking, jest kilka. Może tak się stać w przypadku pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż miejską lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Jest to sytuacja fakultatywna, która nie obliguje mundurowych do odholowania pojazdu, ale takie działania im umożliwia. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku np. pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, gdy utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Samochód może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,
albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Pamiętać należy, iż co do zasady decyzję o odholowaniu pojazdu podejmuje policja bądź też w określonych przypadkach – straż miejska. Co istotne, a co nierzadko umyka właścicielom pojazdów, pojazd usunięty z drogi w trybie art. 50a ust 1 ustawy nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Aby uniknąć wskazanej sytuacji należy samochód odebrać. Z odbiorem pojazdu pozostają jednak związane opłaty, jakimi zostanie obciążona osoba uprawniona do odbioru samochodu. Opłatami tymi są: mandat, koszt odholowania oraz parkingu. Udając się po odbiór samochodu należy również przygotować się na stratę dużej ilości czasu, związaną z dopełnieniem wszelkich urzędowych formalności.

(fot. Policja.pl)

Zatrzymanie pojazdu

dpp8bca

Obowiązujące prawo przewiduje również sytuacje, w których samochód może zostać zatrzymany na mocy postanowienia prokuratura lub sądu, jeśli zostanie uznane za dowód w sprawie lub jako zabezpieczenie majątkowe na poczet nieopłaconej grzywny. Sytuacja taka określona została w art. 217 k.p.k., zgodnie z którym rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu.

Należy pamiętać, iż w przypadku odebrania auta przez Policję lub inny uprawniony organ w wypadku niecierpiącym zwłoki, osoba, której pojazd odebrano może zgłosić do protokołu odebrania żądanie doręczenia jej postanowienia zatwierdzającego odebranie wydanego przez Sąd lub prokuratora w terminie 7 dni od daty czynności. W przypadku nie dopełnienia wskazanej czynności, czyli nie doręczenia stosownego postanowienia, pomimo wyraźnego żądania właściciela pojazdu samochód należy zwrócić.

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Wypadek w trakcie nauki jazdy. Kto za to odpowiada?

(fot. PAP/Lech Muszyński)

Przepadek pojazdu

Przepadek pojazdu jest najdalej idącą ingerencją w prawo własności. Regulacja dotycząca tego środka karnego znajduje się w art. 44 k.k., gdzie w § 2 wskazane zostało, iż Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. W nauce prawa wskazuje się, że dotyczy to głównie sytuacji przemytu dokonywanego za pomocą pojazdu, zwłaszcza gdy auto ma specjalne schowki przystosowane do przewozu substancji nielegalnych wtedy Sąd może orzec o jego przepadku.

dpp8bca

Istnieje również możliwość konfiskaty pojazdu, gdy służył on do popełnienia przestępstwa w inny sposób. Przykładowo, gdy samochód był wykorzystany jako środek, czy też narzędzie do jego popełnienia, na przykład w celu spowodowania uszczerbku na zdrowiu poprzez celowe potrącenie. Czy oznacza to więc, że kierowca, który decyduje się prowadzić mimo, że jest pijany, również powinien obawiać się utraty samochodu? Nie. Taką interpretację przepisów wprowadził Sąd Najwyższy.

Utrata samochodu z powodu długów

Zajęcie komornicze, stanowi podstawową formę egzekwowania należności w postępowaniu egzekucyjnym. Nierzadko, zajęciem objęte zostają należące do dłużnika samochody, które podobnie jak i inne dobra, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości podlegają egzekucji.

W myśl regulacji art. 846 k.p.c. możliwym jest wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika w stosunku do pojazdu stanowiącego współwłasność kilku podmiotów. W takiej sytuacji dokonuje się bowiem zajęcia całego pojazdu, zaś w przypadku jego sprzedaży sprzedaje się wyłącznie udział w pojeździe, a co za tym idzie sprzedaż prowadzona w ramach egzekucji nie prowadzi do zniesienia współwłasności.

dpp8bca

Pamiętać należy, iż zgodnie z art. 845 k.p.c. zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można przy tym zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach określonych w ustawie. Istotnym jest, iż jeżeli wierzyciel posiada wiedzę o tym, iż dłużnik posiada pojazd, który ukrywa przed egzekucją sądową, Sąd może mu nakazać wyjawić majątek i wskazać miejsce gdzie samochód się znajduje. W przypadku nie zrealizowania postanowienia sądu na dłużnika zostaje nałożona grzywna, która może również w drodze alternatywy zostać zamieniona na areszt.

Pomimo, iż ustawodawca szereg przedmiotów wyłącza spod egzekucji sądowej, to jednak takiemu przywilejowi nie zostały w żadnym względnie poddane pojazdy mechaniczne. Nie posiada więc znaczenia fakt, czy dany samochód będący własnością dłużnika użytkowany jest do celów wyłącznie prywatnych, czy również do wykonywania pracy zarobkowej (art. 829 pkt 4 k.p.c.).

Pamiętać również należy, że samochód może zostać odebrany także w przypadku przejęcia długu spadkodawcy, na pokrycie którego brak będzie środków finansowych. We wskazanym przypadku ewentualne roszczenia wierzyciele spadkodawcy będą mogli kierować również do należącego do spadkobiercy pojazdu, oczywiście, o ile nie przyjmie on spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że dług spadkowy zostanie spłacony ze spuścizny jaką spadkobierca dłużnika otrzymał.

Źródło: Gabriela Pawlus, Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl

tb, moto.wp.pl

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Wypadek w trakcie nauki jazdy. Kto za to odpowiada?

dpp8bca

Podziel się opinią

Share

dpp8bca

dpp8bca