Trwa ładowanie...
d3y6qp1

Karta rowerowa - komu jeszcze jest ona potrzebna?

d3y6qp1
d3y6qp1

| [

]( http://www.omega-kancelaria.pl/ ) |
| --- | Karta rowerowa wydaje się być nieco zapomniana. Do tego stopnia, że nawet osoby, które powinny zdać wymagany egzamin, tego nie robią i poruszają się rowerem bez uprawnień. Rowerzysta, który ukończył 10 lat, a nie ma ukończonych jeszcze lat 18, może poruszać się rowerem po drogach publicznych, wyłącznie wtedy, gdy posiada ku temu stosowne uprawnienia, czyli kartę rowerową. Osoby pełnoletnie już nie muszą posiadać dokumentu, który zaświadcza znajomość przepisów.

Posiadanie karty rowerowej nie jest wymagane też od osób młodszych, które jednak przeszły inny kurs obejmujący też wymóg poznania przepisów ruchu drogowego. Mimo ukończonych zaledwie 14 lat, bez karty rowerowej poruszać się może osoba, która posiada uprawnienia do kierowania motorowerem (prawo jazdy kategorii AM). Podobnie jest w przypadku tych, którzy mając ukończone 16 lat i posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub T.

d3y6qp1

Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym o kartę rowerową może ubiegać się osoba, która ma ukończone 10 lat. Uczniowie szkół podstawowych mogą liczyć na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych podczas zajęć z zakresu edukacji komunikacyjnej, które to prowadzone są w szkole przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje z tego zakresu. Po zakończeniu dedykowanego cyklu zajęć zdobyta wiedza i umiejętności podlegają weryfikacji podczas egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin teoretyczny, przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru, na który składa się zestaw 25 pytań z zakresu przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, gdy osoba zdająca odpowiedziała poprawnie na co najmniej 20 pytań.

Część praktyczna przeprowadzana jest na specjalnie przystosowanym do tego placu manewrowym, na którym zdający wykonuje określone manewry. Są to m. in. jazda do przodu - po łukach i w linii prostej, zatrzymywanie roweru w określonych miejscach, jazda po „ósemce”, omijanie, włączanie się do ruchu, skręt w lewo i prawo. Egzamin praktyczny służy także badaniu poprawności reakcji na znaki i sygnały drogowe. Należy jednak podkreślić, iż do egzaminu praktycznego podejść mogą wyłącznie te osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej. Zdający uzyska pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeśli wykona prawidłowo co najmniej 90 proc. manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową, a także egzamin prowadzone są w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, posiadający poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań. W obu przypadkach zarówno uczestnictwo w zajęciach jak i egzamin nie generują żadnych kosztów po stronie starających się o uzyskanie rowerowego prawa jazdy.

(fot. PAP)
Źródło: (fot. PAP)

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, uprawnia dyrektora szkoły lub kierownika podmiotu WORD-u do wydania karty rowerowej, ale dopiero po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. Wydanie karty rowerowej jest darmowe. Nieodpłatny charakter ma też czynność wydania wtórnika utraconego lub zniszczonego dokumentu. Przy czy należy jednak pamiętać, iż celem otrzymania duplikatu karty rowerowej, należy skierować do podmiotu, który wydał kartę rowerową, pisemny wniosek wraz z aktualnym zdjęciem i wskazaniem przyczyn dla których ubiegamy się duplikat.

d3y6qp1

Dodatkowo należy dodać, że karta rowerowa uprawnia osoby, które nie ukończyły lat 18, do kierowania wózkiem rowerowym, czyli popularną rikszą, a także pojazdem zaprzęgowym, przy czym minimalny wiek, jaki musi posiadać osoba kierująca, to w pierwszym wypadku 17 lat, natomiast w drugim 15 lat. Warto przypomnieć, że osoby które, nie mają ukończonych 10 lat, mogą poruszać się po drogach publicznych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i są one na gruncie polskiego prawa traktowane jak pieszy, w innym wypadku rodzic lub opiekun małoletniego może zostać ukarany mandatem lub pouczeniem.

Jak wspomniano, w świetle obowiązujących przepisów osoby pomiędzy 10 a 18 rokiem życia kierujące rowerem, powinny posiadać kartę rowerową. Należy więc podkreślić w tym miejscu, że ignorowanie tego obowiązku, może wiązać się z wieloma dotkliwymi konsekwencjami, ponieważ jeśli dojdzie do wypadku komunikacyjnego przy udziale rowerzysty, który nie posiada wymaganych ustawą uprawnień, ubezpieczyciel najczęściej odmówi w takiej sytuacji wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które posiadają wszystkie osoby realizujące obowiązek szkolny.

Warto też wspomnieć, że zgodnie z kodeksem wykroczeń, prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, przez osobę nie posiadającą ku temu uprawień, zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych albo karą nagany. Warto też pamiętać, że osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka i prowadząca pojazd inny niż mechaniczny (rower) podlega karze aresztu bądź grzywny nie niżej niż 50 zł. W związku z wyżej określonym czynem, sąd może orzec też zakaz prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Podobnie jest w sytuacji prowadzenia roweru w stanie po użyciu alkoholu, które to ustawodawca także sankcjonuje karą aresztu do 14 dni lub grzywny.

d3y6qp1

W tym miejscu należy podkreślić, że powyższe stanowią czyny karalne. Za ich popełnienie nieletni po ukończeniu 13 lat, ale przed skończeniem 17 lat karani są na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uprawniają one sąd rodzinny miedzy innymi do udzielenia upomnienia, ustanowienia nadzoru kuratora, orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, czy też umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

d3y6qp1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3y6qp1
Więcej tematów