Trwa ładowanie...
ycipk-3825ng

Jakie uprawnienia ma straż miejska

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Jakie uprawnienia ma straż miejska
(PAP/Marcin Bielecki)
ycipk-3825ng

Straż miejska należy do najbardziej znienawidzonych przez kierowców formacji. Z punktu widzenia zmotoryzowanych kojarzy się ich przede wszystkim z blokadami zakładanymi na koła niewłaściwie zaparkowanych samochodów oraz zdjęciami z ukrytych w koszach na śmieci fotoradarów. Jakie są uprawnienia tej formacji?

Do zadań straży miejskich i gminnych należy m. in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego. Nie oznacza to jednak, że kompetencje strażników są podobne do uprawnień policjantów. Zgodnie z ustawą strażnik, wykonując swoje zadania, ma prawo do udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego, czy też legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. Może też nakładać grzywny w postępowaniu mandatowym za określone wykroczenia oraz wykonywać czynności wyjaśniające, kierować wnioski o ukaranie do sądu, oskarżać przed sądem i wnosić środki odwoławcze.

Z punktu widzenia kierujących pojazdami ważne są uprawnienia strażników do usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół, a także do ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki policji oraz przeprowadzenia kontroli osobistej i przeglądania zawartości bagaży podręcznych takich osób.

ycipk-3825ng

Co z kontrolą ruchu drogowego? Ustawa o ruchu drogowym zawęża zakres dokonywanej kontroli do:

1) kierującego pojazdem w sytuacji, gdy nie stosuje się on do zakazu ruchu drogowego w obu kierunkach ustalonego odpowiednim znakiem drogowym. Również gdy narusza on przepisy ruchu drogowego i jednocześnie takie działanie zostanie utrwalone stosownym urządzeniem rejestrującym;
2) uczestnika ruchu w sytuacji, gdy narusza on przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, o ruchu pieszych, bądź też o ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych, czy też, co stanowi zdecydowaną mniejszość, o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt.

Przeprowadzając kontrolę strażnik gminny bądź miejski może zatrzymać osobę naruszającą przepisy, a także sprawdzić jej dokumenty niezbędne przy kierowaniu pojazdem. Może też legitymować uczestnika ruchu i wydawać wiążące polecenia. Co istotne, strażnik miejski posiada również możliwość używania, dla potrzeb dokonywanej przez siebie kontroli, urządzeń rejestrujących. W przypadku używania fotoradaru zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu.

ycipk-3825ng

W czasie kontroli pamiętać należy, iż obowiązkiem strażnika jest wylegitymowanie się przed przystąpieniem do czynności służbowych oraz wskazanie powodu zatrzymania kontrolowanego. Strażnik gminny bądź miejski, wykonując czynności, musi nosić stosowne umundurowanie, znak identyfikacyjny oraz emblemat bądź herb właściwej gminy.

W mieście i poza nim Strażnicy miejscy nie są upoważnieni w żaden sposób do przeprowadzania kontroli na autostradach i drogach ekspresowych, z uwagi na okoliczność, iż zakres terytorialny przeprowadzanej przez nich kontroli ograniczony został do dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz dróg krajowych w obszarze zabudowanym. Istotnym jest, iż czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, z uwagi na stopień ingerencji w swobody obywatelskie, muszą być każdorazowo uzgadniane z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

Kiedy straż miejska lub gminna może odholować samochód? Jest możliwe, jeżeli pojazd pozostawiony został w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, jeśli auto nie posiada tablic rejestracyjnych, bądź jego stan wskazuje, iż jest ono nieużywany.

Wśród uprawnień i obowiązków straży miejskiej znajduje się także konieczność uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

ycipk-3825ng

tb, moto.wp.pl

0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-3825ng

ycipk-3825ng
ycipk-3825ng